Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 160-KH/ĐU
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng uỷ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2_ke_hoach_hoc_tap_trien_khai_ng20231201083715332_signed_20231201083850911-1-.pdf
Văn bản mới